درباره ما

تعاونوا علی البر والتقوی

موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی زندگی سازان کامیار که به اختصار “زکا” نامیده می شود ، یک خیریه فرهنگی اجتماعی  است که براساس نیاز به فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی درجامعه به عنوان زیر ساخت توسعه وتعالی افراد وخانواده های مسلمان درسال ۹۵ وبه همت جمعی ازاندیشه ورزان ، وصاحبان تجارب اجتماعی وآشنا به آسیب های اجتماعی  براساس مجوز شماره ۷۱۷/۲۶۹۵/۷۲۴ سازمان بهزیستی تاسیس و با شماره ۳۹۶۱۸ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید .

چشم انداز عملکرد این موسسه  عبارت است از ایجاد  جامعه ای پیشرفته ، متعهد و مسئولیت پذیر براساس آموزه های دینی که دسترسی به این چشم اندازرا  ازطریق تمرکز بر واحد های کوچک شهری وروستایی ( محله محور) میسر وامکان  پذیر می داند.

ازآنجاکه درجامعه اسلامی مسجد به عنوان نهادی مقدس ، هویت بخش ، موثر وقابل اعتماد دارای شخصیت حقوقی مقبول می باشد، موسسه زکا فعالیت های زیر را درراستای نیل به اهداف خود با ایجاد هسته ها وکانون های برخاسته ازمتن فعالیت مساجد وسازمان دهی گروههای سنی مختلف توسط این نهاد دینی واصیل دنبال می نماید:

اهداف وارزش ها:

 • باز خوانی ونهادینه سازی ذهنی ونظری سبک زندگی اسلامی درجامعه به عنوان زیر ساخت تئوریک واعتقادی وباور مندی شهروندان .
 • ایجاد پیوند دوباره میان تمامی اقشارجامعه اسلامی ومساجد وبرقراری مجدد فضای مؤانست وترکیبی دین وزندگی روزمرّه
 • اولویت بخشیدن به اهالی یک محله وقرارگرفتن همسایگان درکانون توجهات یکدیگر وتعامل دررفع مشکلات درسایه احسان ، تعاون ، همدلی وحمایت از نیازمندان هر محله .
 • توانمندی سازی خانواده های نیازمند درراستای نیل آنان به خود کفایی ازطریق کار آفرینی وحمایت های اولیه .
 • آسیب شناسی خانواده ومشارکت درحل چالش های گوناگون فکری وفرهنگی خانوده ها با رویکرد استحکام بخشی به نهادخانواده وپایش دربرابر تهدید ها.

چگونگی :

موسسه “زکا ” درجهت تحقق اهداف فوق شیوه ها و اقدامات زیر را مورد توجه قرار داده است :

 • شناسایی ظرفیت های فرهنگی واقتصادی محله وتحلیل این ظرفیت ها به عنوان مبانی برنامه ریزی
 • سازماندهی گروههای چهل نفره درمساجد وپشتیبانی های معنوی ومادی ازآنان تانیل به مرحله خودگردانی درچارچوب سیاست ها ونظارت های کلی “زکا”
 • انجام اقدامات مددکاری توسط هسته های سازمان یافته درمساجد ازمرحله آموزش تا اجرا با کمک کارشناسان مددکاری اجتماعی واساتید حوزه و دانشگاه
 • بهره گیری مشاوره ای وعملی ازائمه جماعت وهیئت امنای مساجد درراستای اثربخشی اجتماعی مسجد.
 • طراحی بسته های کار آفرینی ، مددکاری وفرهنگی برای مساجد براساس نیازسنجی هرمحله وحوزه عملکرد هرمسجد .
 • برگزاری دوره های نظری وکارگاههای عملی درسه حوزه خانواده ، سلامت ، اموراجتماعی درمحلات ومساجد.
 • تعیین وتعریف شاخص های کمّی وکیفی برای سنجش عملکرد هرمسجد وعند الاقتضاء بهره گیری ازظرفیت مازاد مساجد ومحلات درگستره جغرافیایی وسیع تر.

 

منابع مالی :

 • -حق عضویت اعضاء
 • صدقات ، نذورات و وقف
 • اعانات وهدایای اشخاص حقیقی وحقوقی
 • وجوه حاصل از فروش تولیدات وخدمات فرهنگی وآموزشی
 • نقدینه گی های حاصل از محل وجوه شرعی براساس استجازات دریافتی از مراجع تقلید

ومن الله التوفیق

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید: