حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

حسینیه کودکان شهید چمران

هدف ما این بود که مانند مدل شهید چمران، برای بچه‌های بی‌بضاعت، کار کنیم.

اطلاعات بیشتر

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید: