نذر فرهنگی

پیامبر( ص): کسی که سنت نیکی را بنا نهد، اجری برابر با عمل کنندگان به آن سنت، تا روز قیامت برای اوست چقدر باید…

تربیت کودک

طرح کودک و نوجوان با توجه به تعلیم و تربیت محله و ایجاد شبکه سازی از کودکان و نوجوانان محله طراحی شده است.