مرور رده

حوزه معرفت

نذر فرهنگی

پیامبر( ص): کسی که سنت نیکی را بنا نهد، اجری برابر با عمل کنندگان به آن سنت، تا روز قیامت برای اوست چقدر باید…