نیک ورزی

ضمن تشکر بابت نیت و عمل خیر شما، پس از تکمیل فرم زیر جهت پرداخت وجوهات، صدقات و نذورات خود به درگاه بانکی هدایت خواهید شد:

 

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید: